Riadenie projektu

The Document Foundation

Nadácia The Document Foundation je vedená a riadená jej členmi. Jej misia je podporovať vývoj LibreOffice a projekt LibreOffice a ďalej ho reprezentovať. Náš manifest si prečítajte tu. Nadácia je riadená viacerými orgánmi a vedúcimi pracovníkmi:

  • Predstavenstvo (The Board of Directors "BoD"). Predstavenstvo nadácie je hlavným správcom projektov a tímov nadácie. Členovia predstavenstva sú súdni aj mimosúdni predstavitelia nadácie.
  • Členský výbor (The Membership Committee "MC"). Práca členského výboru je administrácia požiadaviek na členstvo, jeho obnova a dohľad nad voľbami do predstavenstva.
  • Správna rada (The Board of Trustees "Členovia"). Správna rada sa skladá zo všetkých osôb, ktoré sa aktívne podieľajú na projektoch nadácie. Aby ste boli uznaní za člena, musíte spĺňať kritériá stanovené v našich stanovách a požiadať o členstvo cez tento formulár.

 
Ďalšie skupiny, ktoré pomáhajú predstavenstvu podporovať projekty nadácie, ale nie sú formálnymi orgánmi nadácie:

  • Technický riadiaci výbor (The Engineering Steering Committee "ESC") poskytuje technologické poradenstvo v strategických záležitostiach a hypoteticky se skladá z najlepších inžinierov komunity.
  • Poradný zbor (The Advisory Board "AB") poskytuje fórum pre organizácie, ktoré poskytujú minimálnu finančnú či inú podporu (podľa určenia predstavenstva). členocia sa stretávajú s predstavenstvom a poskytujú poradenstvo.

 Správna rada môže menovať pracovníkov na správu alebo každodennú činnosť nadácie.

LibreOffice projekt

Projekt LibreOffice prevádzkuje komunita a orgány The Document Foundation, ako je Technický riadiaci výbor a Predstavenstvo. Projekt LibreOffice pracuje prostredníctvom tímov prispievateľov, ktorí koordinujú rôzne úlohy v oblasti vývoja, lokalizácie, návrhu, propagácie, dokumentácie, testovania a rozširovania LibreOffice. Tieto tímy sú vždy otvorené novým prispievateľom, takže se k nám môžete pripojiť.