Certifikácia LibreOffice

Zoznam certifikovaných profesionálov nájdete na tejto stránke.

Dôvody na certifikáciu LibreOffice

Certifikácia bola tradične spojená s dodávateľmi proprietárneho softvéru, hoci systém certifikácie bol tiež zavedený u dodávateľov FOSS, ako sú MySQL, RedHat a SUSE už niekoľko rokov. Certifikácia posilňuje vzťahy s partnermi a súčasne zaisťuje kvalitné služby, aby sa zabránilo problémom koncových užívateľov.

Existujú dva odlišné aspekty certifikácie. Jedným z nich je certifikácia organizácií, ktoré sú uznávanými partnermi alebo frančízami a druhým je osvedčenie o spôsobilosti v konkrétnych oblastiach. Certifikácia LibreOffice má za cieľ zhodnotiť kompetencie v oblastiach, ako je vývoj LibreOffice a L3 podpora, migrácia na LibreOffice a školenie LibreOffice.

V súlade s víziou TDF majú certifikovaní odborníci za cieľ rozšíriť dosah komunity na firemný svet tým, že ponúkajú CIO a IT manažérom nové možnosti v porovnaní s proprietárnymi ponukami (s cieľom poskytnúť im porovnateľnú voľbu, nielen softvér, ale aj služby s pridanou hodnotou) .

Od certifikovaných odborníkov sa očakáva, že sa stanú cenným kanálom na hlbšie zapojenie do firemného sveta, čo nakoniec povedie k zlepšeniu spokojnosti zákazníkov. Komunikácia s komunitou LibreOffice prostredníctvom certifikovaných profesionálov by mala umožniť organizáciám zlepšenie spôsobu, akým využívajú výhody slobodného softvéru a funkcie programu LibreOffice a získať podporu s vyššou pridanou hodnotou.

Prostredníctvom certifikovaných odborníkov by organizácie mali byť tiež schopné lepšie komunikovať svoje nápady a potreby s TDF a spolupracovať s komunitou LibreOffice. Tieto organizácie tiež môžu začať prispievať k rozvoju bezplatnej kancelárske sady tým, že oslovia certifikované vývojárov, aby opravili konkrétne chyby a regresie, alebo ich požiadajú o pridanie novej funkcie.

Výzvou pre TDF je rast projektu, produktu a ekosystému (súčasti 'celého' produktu) s cieľom prekonať priepasť medzi prijatím LibreOffice technologickými nadšenci a prijatím LibreOffice väčšinou.

Certifikácia LibreOffice

Certifikácia LibreOffice sa úplne líši od komerčnej certifikácie. TDF sa snaží o niečo viac než jednoduchý vývoj, integráciu, riadenie projektov, migráciu, školenia alebo technické zručnosti. TDF hľadá vyslancov LibreOffice, ktorí sú schopní poskytovať profesionálne služby s pridanou hodnotou pre rast ekosystému LibreOffice.

Certifikácia je v skutočnosti kľúčovým míľnikom budovania ekosystému LibreOffice a zvyšuje počet organizácií schopných rozvíjať LibreOffice (a pomáha zvýšiť trhový podiel medzi kancelárskymi balíkmi). Certifikácia predstavuje ďalšiu príležitosť pre TDF, v strednodobom až dlhodobom horizonte, ako udržať rast ekosystému.

Ekosystém TDF už obsahuje všetky prvky tohto nového certifikačného modelu, ktorý by mal byť zaujímavý pre trh (t.j. jednotlivci a spoločnosti, ktoré doteraz nepremýšľajú o tom, že sa stanú partnermi TDF, ale majú potenciál sa nimi stať). Z tohto dôvodu je certifikácia LibreOffice otvorená členom TDF a aktívnym prispievateľom projektu, ako aj organizáciám a jednotlivcom, ktorí aktívne podporujú LibreOffice na svojom miestnom trhu.

Predtým, než načrtneme certifikačný program certifikácie LibreOffice, malo by byť úplne jasné, že nie je zdrojom súťaže medzi firemnými podporovateľmi TDF, partnermi TDF a členmi TDF, ktorí poskytujú služby s pridanou hodnotou na trhu. Naopak predstavuje meradlo kvality služieb poskytovaných týmito spoločnosťami a poskytuje transparentné kritériá na hodnotenie kvality služieb poskytovaných tretími stranami. To pomôže vybudovať a udržiavať ekosystém.

Hlavné zameranie certifikačného programu LibreOffice je firemné prostredie, hoci TDF môže v budúcnosti tiež vytvoriť vzdelávací program zameraný na koncových používateľov. Hoci môže existovať veľký dopyt po certifikáciu koncových používateľov, nie je to tak strategické, ako profesionálna certifikácia, pretože nepomôže pri budovaní a raste ekosystému.

Popis programu

 
Na Certifikačný program LibreOffice bude dohliadať a bude ho koordinovať predstavenstvo The Document Foundation prostredníctvom Certifikačného výboru, ktorý bude štvrťročne reportovať predstavenstve. Členovia Certifikačného výboru budú schvaľovaní predstavenstvom TDF.

Certifikácia LibreOffice uznáva individuálne zručnosti, tým však The Document Foundation nevznikajú záväzky ani zodpovednosť za konanie certifikovaných odborníkov. V časti Referenčná príručka je uvedený dokument, a síce Certifikačný kódex správania, ktorý by mal inšpirovať správanie certifikovaných odborníkov

Certifikačný výbor definoval predbežné požiadavky na certifikáciu, ktoré sú spoločné pre všetky certifikačné kategórie, ako aj kritériá na certifikáciu, ktoré sú špecifické pre každú certifikačnú kategóriu a sú poskytované ako referenčné protokoly. Definície rôznych kategórií certifikácie a príslušné kritériá nájdete v časti 'certifikácia jednotlivcov' nižšie.

Všetci žiadatelia môžu bezplatne získať prístup k certifikačnému programu LibreOffice ak spĺňajú predpoklady na certifikáciu. Musia vyplniť formulár žiadosti a poskytnúť potrebné informácie. Vývojári nemusia žiadať o certifikáciu, pretože budú pozvaní Technickým riadiacim výborom na základe ich príspevkov do LibreOffice.

Certifikáciu LibreOffice možno udeliť jednotlivcom, ktorí preukázali svoje zručnosti riadením, koordináciou, vývojom alebo prispievaním k migrácii na LibreOffice (alebo k rozsiahlemu nasadeniu) alebo k vzdelávacím projektom, alebo obom. Uchádzači musia preukázať zapojenie do takých projektov, poskytnúť potrebné dôkazy s protokolmi o projekte alebo inými dokumentmi, ako sú testy interoperability alebo prezentácie a príklady školenia, alebo vyhlásenie od certifikovaného člena TDF, ktorého status bol aktívny počas aspoň jedného kalendárneho roka.

Certifikácia LibreOffice bude udelená po overení Certifikačným výborom (všeobecne podvýborom troch členov: Italo Vignoli a / alebo Sophie Gautier ako koordinátor) plus jeden alebo dvaja ďalší členovia vybraní podľa kritérií ako je jazyk a miesto pobytu) a bude trvať dva kalendárne roky.

Jednotlivci, ktorí neprispievajú do projektu LibreOffice, ani sa nezúčastní žiadnej činnosti komunity LibreOffice, ale boli aktívni v migrácii na LibreOffice (alebo v rozsiahlom nasadení) alebo vo vzdelávacích projektoch, prípadne v oboch, a budú schopní preukázať svoju účasť s nevyhnutnými dôkazmi (rovnako ako členovia TDF), budú mať prístup k certifikácii LibreOffice. V každom prípade počas hodnotenia budú musieť preukázať svoje vedomosti o slobodnom softvéri, copyleft licenciách, otvorených štandardoch dokumentov, formáte OpenDocument, The Document Foundation a LibreOffice.

Jednotlivci, ktorí sa nikdy nezapojili do žiadneho projektu súvisiaceho s LibreOffice, ale sú ochotní vstúpiť do programu certifikácie LibreOffice, pretože to považujú za príležitosť k profesionálnemu rozvoju, budú musieť absolvovať konkrétny tréningový kurz týkajúce sa základov migračných a školiacich postupov LibreOffice.

 
Pred tým, než požiadate o certifikáciu LibreOffice si prečítajte Kódex správania pre certifikáciu, dôležité predpoklady pre certifikáciu, protokol o migrácii a školenia, a ďalšie dokumenty, pozri formulár žiadosti o certifikáciu LibreOffice.

Certifikácia bude obnovená po uplynutí doby platnosti na ďalšie dva roky na základe nasledujúcich kritérií:

  1. Profesionálom, ktorých činnosť je známa aspoň jednému členovi certifikačnej komisie, bude automaticky obnovená, a budú informovaní emailom.

  2. Profesionálom, ktorých činnosť nie je členom certifikačnej komisie známa, ale je známa na úrovni komunity, bude obnovená, keď miestna komunita potvrdí ich činnosť, a budú informovaní e-mailom.

  3. Profesionáli, ktorých činnosť nie je známa na žiadnej úrovni, ani členom certifikačnej komisia ani miestnej komunite, budú požiadaní, či majú záujem o predĺženie certifikácie LibreOffice a budú musieť prejsť osobným pohovorom.

Osobné pohovory sa budú vykonávať online pomocou služby Google Hangouts, aby sa účastníci mohli zúčastniť za použitia štandardného počítača (Windows, MacOS X alebo Linux) a zdieľať prezentácie a ďalšie dokumenty.

Certifikačné školenia

 
The Document Foundation zatiaľ neponúka žiadne zvláštne školenie pre záujemcov o certifikáciu LibreOffice. Na druhej strane, dopyt po takomto školení stúpa, a preto budeme od prípadu k prípadu posudzovať možnosť poskytovania webinárov v angličtine (najmä pre osoby v oblastiach, kde nie sú certifikovaní odborníci schopní poskytnúť osobné školenie na mieste).

Certifikačný výbor

 
Certifikačný výbor dohliada na certifikačný proces, schvaľuje jednotlivé certifikácie (ktoré musia byť potvrdené predstavenstvom a podpísanou certifikačnou zmluvou). Certifikačný výbor funguje predovšetkým prostredníctvom e-mailu.

Certifikačný výbor sa skladá z nasledujúcich členov: Italo Vignoli (koordinácia, M/T), Lothar Becker (M/T), Stephan Bergmann (D), Sophie Gautier (M/T), Olivier Hallot (M/T), Jan Holesovsky (D), Thomas Krumbein (M/T), Marina Latini (M/T), Björn Michaelsen (D), Thorsten Behrens (D) a Franklin Weng (M/T).

Certifikačná komisia pre osobné pohovory sa skladá z nasledujúcích členov: Italo Vignoli (koordinácia), Lothar Becker, Eliane Domingos de Sousa, Sophie Gautier, Olivier Hallot, Thomas Krumbein, Marina Latini, Gustavo Pacheco, a Franklin Weng.

Predstavenstvo môže kedykoľvek zmeniť zloženie Certifikačného výboru a Certifikačnej komisie pre osobné pohovory.

Certifikácia pre jednotlivcov

Certifikovaný vývojár

Je schopný upravovať kód LibreOffice kvôli vývoju nových funkcií alebo poskytovaniu L3 podpory podnikovým používateľom, výskum a vývoj riešení nových alebo neznámych problémov, návrh a vývoj jedného alebo viacerých smerov riešenia, vyhodnotenie každého smeru riešenia v testovacom prostredí a implementáciu najlepšieho riešenia problému. Akonáhle je toto riešenie overené, je pridané do zdrojového kódu LibreOffice.

Certifikovaní vývojári musia byť členovia TDF a časť ich certifikácie je osobný pohovor s Certifikačnou komisiou a Technickým riadiacim výborom na základe kritérií definovaných Technickým riadiacim výborom.

Certifikovaný migračný konzultant

Je schopný koordinovať proces migrácie z proprietárnej kancelárskej sady na LibreOffice alebo rozsiahle nasadenie LibreOffice za spolupráce so zákazníkom, ako aj riadenie zmien vo všetkých aspektoch (analýza, komunikácia, integrácia, vývoj makier a šablón, školenia, zavádzanie a podpora) tak, aby bol prechod plynulý.

Certifikačné kritériá sú založené na Migračnom Protokole, ktorý je považovaný za referenčný dokument pre migráciu a rozsiahla nasadenie.

Certifikovaný školiteľ

Je schopný vyučovať používanie LibreOffice na základnej, strednej alebo pokročilej úrovni, definovať osnovy, vytvárať výučbové materiály a poskytovať praktické školenia.

Certifikačné kritériá sú založené na Školiacom protokole, ktorý je považovaný za referenčný dokument pre všetky školenia.